, Lista wycieczki karta wycieczki 

Lista wycieczki karta wycieczki

Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiĄzujĄ siĘ do przestrzegania wszelkich poleceŃ. o wszelkich nieprawidŁowoŚciach zauwaŻonych w czasie wycieczki. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły lub upoważniony wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub.

Kopia karty wycieczki i listy uczestników pozostaje w szkole. §16. Lista uczestników wycieczki powinna zawierać: 1) imię i nazwisko.

1. Program wycieczki, listę uczestników oraz imię, nazwisko kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza wicedyrektor szkoły.

Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników oraz oświadczenia w sprawie. Gromadzi dokumentacje wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników.

4. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów powinna zawierać karta. Karta wycieczki/imprezy… … … … … … … … … … … pieczęć szkoły). Kierownik wycieczki/imprezy (imię i nazwisko): … lista uczestnikÓw wycieczki.

Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor lub wicedyrektor szkoły poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników.

Zasady zachowania uczniów na wycieczce szkolnej. 2. Karta wycieczki wraz z harmonogramem. 3. Wzór listy uczestników wycieczki. 4. Kontrakt uczeń– szkoła. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz imiona i nazwiska kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki.
Wycieczki). 6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły lub upoważniony wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki i listy. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz imiona i nazwiska kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki. Załącznik 1– karta wycieczki z harmonogramem i preliminarzem. Załącznik 2– wzór listy uczestników wycieczki. Załącznik 3– wzór zgody rodziców lub. A) kartę wycieczki z listą uczestników– w 2 egzemplarzach, b) pisemne zgody rodziców, c) regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki.
Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub. Wypełnienie przed wycieczką Karty wycieczki, Listy uczestników podpisanych przez opiekunów, a następnie zatwierdzenie i pozostawienie ich u dyrektora szkoły. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę; wypełnienie przed wycieczką Karty wycieczki, Listy uczestników podpisanych. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie. Listę tych uczniów wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika.
Wypełnione karty wycieczki wraz z harmonogramem i listą uczestników kierownik wycieczki oddaje do sekretariatu najpóĄniej na trzy dni przed terminem wyjazdu.
Karcie akceptacji planu i terminu wycieczki przez Dyrektora. 6. Do karty wycieczki kierownik zobowiązany jest dołączyć listę uczestników.

Karta wycieczki. 2. Lista uczestników wycieczki. 3. Zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę. 4. Regulamin uczestnika wycieczki.

5. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez przedszkole, listę uczestników oraz imiona i nazwiska kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub. 6) opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie. b) co najmniej dwa egzemplarze listy uczestników (jedna pozostaje.
Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły lub upoważniony wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników.
Załącznik nr 1-karta wycieczki-imprezy. Załącznik nr 2-wzór listy uczestników. Załącznik nr 3-wzór dokumentu potwierdzającego zgodę rodzica na udział. Sporządza i sprawdza listę uczestników wycieczki. 5. Organizator wycieczki jest zobowiązany do: wyznaczenia prowadzącego i zamykającego wycieczkę.
Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez przedszkole, listę uczestników oraz imiona i nazwiska kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki.
Wpis na listę uczestników wycieczki następuję po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym CKiS w Skawinie. Karty płatnicze oraz przelewy bankowe). Kartę wycieczki z załączoną listą uczestników– po 2 egz. Wzór w sekretariacie). Kopia karty wycieczki i listy uczestników pozostaje w szkole.

Zaznaczenie pola wyboru" więcej opcji" pozwoli na wyszukanie bardziej sprecyzowanej oferty wycieczek. b) Po wyświetleniu się listy porównawczej z. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz imiona i nazwiska kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki. Wycieczek w górach określają odrębne przepisy. §5. 1. Dokumentacja wycieczki zawiera: 1) kartę wycieczki z załączoną listą uczestników (2 egz.
9. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub. 1. Karta wycieczki z harmonogramem. 2. Dwa egzemplarze listy uczestników. 3. Pisemn zgod rodziców z potwierdzeniem wpˇatyœ zaˇ cznik nr 2. . Karta wycieczki z harmonogramem– załącznik nr 1. 2. Dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki-załącznik nr 2. I Karta wycieczki z harmonogramem. ii Lista uczestników wycieczki. iii Pisemna zgodę rodziców. iv Regulamin uczestnika wycieczki:

Wycieczki). 5. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty są. Organizator wyjazdu (kierownik wycieczki) sporządza kartę wycieczki, zał. Nr 1, listę wycieczki, zał. Nr 2, która musi być przedstawiona dyrektorowi szkoły. File Format: pdf/Adobe AcrobatDokumentacja wycieczki zawiera: 1) kartę wycieczki. 2) listę uczestników. 3) pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w wycieczce. Do karty wycieczki kierownik zobowiązany jest dołączyć listę uczestników (zał. 15e) wycieczki, która powinna zawierać: nazwisko i imię uczestnika wycieczki. Kierownikiem wycieczki lub obozu może być tylko nauczyciel xii Liceum po. Kopia karty wycieczki i listy uczestników pozostają w dyrekcji Szkoły.
W dwóch egzemplarzach kartę wycieczki (załącznik nr 2), którą otrzymuje od zastępcy dyrektora szkoły. Do planu i karty wycieczki należy dołączyć listę. 2. Regulamin wycieczki 3. Karta wycieczki 4. Harmonogram wycieczki 5. Lista uczestników zawierająca następujące dane: l. p. Imię i nazwisko. Adres zamieszkania. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do przygotowania wymaganej dokumentacji zawierającej: listę uczestników, opracowaną trasę, program.

Program wycieczki lub imprezy turystycznej przez szkołę, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika i opiekunów określa karta wycieczki lub imprezy, . Sprawdzić teczkę z dokumentami (koniecznie zabrać w podróż: kartę wycieczki, harmonogram, listę uczestników, numer polisy i paszporty.
Karta wycieczki/imprezy. Cele i założenia programowe wycieczki/imprezy: lista uczestnikÓw wycieczki/imprezy. lp. Nazwisko i imię obecny lp.
Uczestnik wycieczki nie może samowolnie z niej zrezygnować bez porozumienia z kierownikiem wycieczki. 8. Tempo jazdy dyktują najsłabsi. 9. Podpisanie listy.


Kierownik zabiera na wycieczkę pełną dokumentację tj. Kartę wycieczki, listę uczestników, zgody rodziców, druk delegacji słuŜ bowej, a po powrocie przekazuje. Program wycieczki lub imprezy, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika i opiekunów określa karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor . Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. Po uformowaniu grupy sprawdzamy listę obecności. iv. regulamin wycieczki gÓrskiej. Na wycieczce przestrzegamy" karty TURYSTY" iv. karta turysty. Karta wycieczki obowiązuje w przypadku wszystkich form wycieczek. Program, imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, listę uczestników biorących udział.

Karta wycieczki z harmonogramem– załącznik nr 1. 2. Dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki-załącznik nr 2. 3. Pisemną zgodę rodziców-załącznik nr.
Na wycieczkę kierownik zabiera kserokopię karty wycieczki oraz listę uczestników. Oryginał karty wycieczki i listy uczestników należy złożyć w sekretariacie. Dokumentacja wycieczki powinna zawierać: a) kartę wycieczki b) program i harmonogram wycieczki, c) regulamin wycieczki dla uczestnika, d) listę uczestników. Karta wycieczki. • lista uczestników i opiekunów (z datą urodzenia, numerem pesel oraz miejscem zamieszkania). • regulamin wycieczki. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz imiona i nazwiska kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki/imprezy. 9 Mar 2010 . Karta wycieczki. 5. Harmonogram wycieczki. 6. Lista uczestników wycieczki. Karty wycieczki z załączoną listą uczestników-po 2 egz. 11. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraa Dyrektor przez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. 12. Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem.

Na wycieczk warto przygotowaş dodatkowe listy uczestników z piecz ci szkoˇy. Zaˇ cznik nr 2. karta wycieczki. Cel i zaˇo enia programowe wycieczki: O) kierownik wycieczki zobowiązany jest przechowywać wszelką dokumentację związaną z wycieczką (karta wycieczki, lista uczestników, regulamin. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika i opiekunów określa karta wycieczki lub imprezy. 5. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub. W trakcie organizacji wycieczki należy przekazać następujące dokumenty dla Dyrekcji szkoły: listę uczestników, kartę wycieczki, regulamin i program ramowy; Biuro Podróży Strama. Centrum Wycieczek na 1dzień· Harmonogram i cennik Harmonogram wycieczek jednodniowych-Eger, Budapeszt, Wiedeń-lato 2010.
28 Sty 2010. Plan finansowy wycieczki. Informacja dla rodziców. Karta wycieczki wraz z programem i harmonogramem. Lista uczestników wycieczki.

Po pozytywnym zaopiniowaniu, kartę wycieczki, harmonogram oraz listę uczestników wycieczki sporządza się w dwóch egzemplarzach. Kopia pozostaje w szkolnej.

Karta wycieczki z harmonogramem– 2 egzemplarze. 2. Dwa egzemplarze listy uczestników. 3. Pisemną zgodę rodziców. 4. Regulamin zachowania się uczniów . Dokumentacja wycieczki powinna zawierać: kartę wycieczki/imprezy; harmonogram wycieczki; listę uczestników i opiekunów, datę urodzienia. Voucheru, oraz karty ubezpieczeniowej). Informacje i ceny przedstawione na wycieczki-objazdowe. Salonfirmowy. Pl nie stanowią oferty w rozumieniu. 1, przed rozpoczęciem wycieczki, jej kierownik zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia i wglądu kartę wycieczki, listę uczestników. File Format: pdf/Adobe AcrobatKarta wycieczki z harmonogramem. 2. Dwa egzemplarze listy uczestników. 3. Pisemną zgodę rodziców z potwierdzeniem wpłaty– załącznik nr 2. Zanim wycieczka dojdzie do skutku, dyrektor szkoły podstawowej. Którą stanowi-obok regulaminu wycieczki i listy uczestników wraz z pisemną zgodą. Karta wycieczki, którą zatwierdzają wicedyrektorzy (w przypadku wycieczki przedmiotowej z. Lista uczestników wycieczki wraz z kierownikiem i opiekunami. Karta wycieczki; Harmonogram wycieczki; Zgoda rodziców; Lista uczestników; Zapoznanie się z regulaminem uczestnika; Zbiorcza zgoda rodziców. Z rodzicami należy określić sposób odebrania uczniów po rozwiązaniu wycieczki. 4. Do karty wycieczki zagranicznej należy dołączyć: · program pobytu. · listę. Załącznik 1– Karta wycieczki z harmonogramem. Załącznik 2– Lista uczestników wycieczki. Załącznik 3– Wzór zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział

. Program wycieczki lub imprezy, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza. Uczestników wycieczki, utworzona zostanie lista rezerwowa. w przypadku rezygnacji uczestnika, do udziału w wycieczce zostanie zaproszona pierwsza osoba z. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy.

Przygotowanie dokumentacji wycieczki: lista uczestników, karta wycieczki, harmonogram wycieczki. Jeżeli szkoła nie posiada zbiorowego ubezpieczenia należy. A) Po pozytywnym zaopiniowaniu, kartę wycieczki, harmonogram oraz listę uczestników wycieczki sporządza się w dwóch egzemplarzach. Kopia pozostaje. Dokumentacja wycieczki zawiera: · kartę wycieczki z załączoną listą uczestników-po 2 egz. Druk u wicedyrektora szkoły).
Przejęcie funkcji kierownika wycieczki lub imprezy w przypadku choroby, wypadku lub niedyspozycji kierownika wycieczki, w kolejności wykazanej w karcie. Karta wycieczki. Cel i założenia programowe wycieczki… Lista uczestników wycieczki do… … … … … … … … … w dniu (ach) … … … … … … Lp. Imię i nazwisko. Klasa. Data.
Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników oraz oświadczenie w sprawie. Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników. Karta wycieczki/imprezy wraz z harmonogramem. Regulamin imprezy/wycieczki. Lista uczestników wycieczki/imprezy. Zgoda rodziców na wyjazd niepełnoletniego.
Listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku. § 5. 1. Dokumentacja wycieczki poza wymienioną w § 4 ust. 3 kartą wycieczki zawiera. Pierwszym spotkaniu z wychowawcą), a przy organizacji wycieczek określonych w pkt. i. 3f stosuje się: kartę wycieczki+ listę uczestników+ zgodę rodziców): Program wycieczki lub imprezy, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza. Nauczyciel organizujący wycieczkę przedmiotową odbywającą się w ramach zajęć lekcyjnych wypełnia jedynie kartę wycieczki z listą uczestników w dniu wyjścia. Lista uczestników wycieczki/wyjazdu. Nr wycieczki. z karty wycieczki). Cel wycieczki. Data.

Karta wycieczki. 2. Lista uczestników wycieczki. 3. Zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę. 4. Regulamin uczestnika wycieczki. Na podstawie: